USŁUGI ARCHEOLOGICZNE RADOM I OKOLICE

Jesteśmy zespołem badawczym pracującym w radomskiej spółce Rewitalizacja, który od kilkunastu lat prowadzi badania archeologiczne na radomskim Mieście Kazimierzowskim.
Przeprowadziliśmy badania na radomskim Rynku, gdzie odsłoniliśmy fundamenty średniowiecznego ratusza oraz trzy drewniane nowożytne studnie.
Wyniki naszych badań umożliwiły częściową rekonstrukcję przebiegu murów miejskich oraz zarysu założenia zamkowego.
Bierzemy udział w nadzorach i badaniach wykopaliskowych związanych z remontem kamienic z okresu XIX i pocz. XX wieku.

Odkrywamy historię Radomia, odsłaniamy jego tajemnice.

Oprócz stacjonarnych badań wykopaliskowych prowadzimy również nadzory archeologiczne w trakcie inwestycji ziemno – budowlanych. Decyzję o takiej formie badań podejmuje konserwator zabytków, jeśli prace ziemne prowadzone mają być w bezpośredniej bliskości rozpoznanego wcześniej stanowiska archeologicznego.
Współpracujemy z Muzeum im. Jacaka Malczewskiego w Radomiu oraz specjalistami z różnych dziedzin archeologii, historii, dendrochronologii.

Jeśli planujesz budowę na terenie objętym ochroną konserwatorską w Radomiu lub okolicy - skontaktuj się z nami.

Oferujemy:

 • obsługę formalno – prawną, tj. przygotowanie w imieniu inwestora programu badań oraz wniosku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania;
 • wykonanie archiwalnej kwerendy źródłowej (archeologicznej i historycznej) wyprzedzającej projekty budowlane;
 • przeprowadzenie badań i nadzorów archeologicznych zgodnie z wymogami WKZ;
 • wykonywanie odwiertów archeologicznych, będących formą badań archeologicznych;
 • przeszukanie terenu badań przy pomocy wykrywacza metali na podstawie zgody wydanej przez WKZ;
 • wykonanie sprawozdania i dokumentacji archeologicznej z badań lub nadzoru;
 • wstępną konserwację materiału zabytkowego, opracowanie wyników badań, przekazanie materiału zabytkowego do właściwej placówki muzealnej;
 • przygotowanie w imieniu inwestora wniosku do Urzędu Konserwatorskiego o uwolnienie terenu pod inwestycję;
 • dokonanie wpisów do dzienników budowy.

Ponadto wykonujemy również:

 • Gminne Ewidencje Zabytków;
 • opracowania z zakresu archeologii, historii i historii architektury (karty zabytków);
 • opracowujemy Gminne i Powiatowe Programy Opieki nad Zabytkami oraz ich aktualizacje;

Gwarantujemy:

 • dotrzymanie ustalonych terminów;
 • rzetelne prowadzenie prac;
 • bliską współpracę z inwestorem.

Posiadamy wszelkie, wymagane ustawowo uprawnienia do wykonywania zawodu.
Kontakt: tel. (48) 383 08 58

mobile: 512-486-806