Rewitalizacja Radom, siedziba

Proces rewitalizacji w Radomiu a dokładnie terenów Miasta Kazimierzowskiego. prowadzony jest od 2003 roku, od momentu powołania do życia naszej Spółki.

Rewitalizacja to przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta. To dziesiątki, połączonych ze sobą działań i przedsięwzięć, które mają jeden cel: podniesienie jakości życia mieszkańców dotkniętych kryzysem w wybranych  obszarach miasta.
Obszary te typowane są ze względu na trawiące je problemy: bezrobocie, ubóstwo, degradację przestrzeni publicznej, dużą liczbę budynków niespełniających standardów godnego zamieszkiwania.

Rewitalizacja jest długotrwałym procesem, który w efekcie ma spowodować ożywienie społeczne i gospodarcze rejonów zdegradowanych. I nam się to udaje sukcesywnie prowadzić.

Już zrewitalizowaliśmy 12 kamienic w obszarze Miasta Kazimierzowskiego.
Większość prowadzonych przez naszą Spółkę inwestycji udało się współfinansować ze środków Unii Europejskiej.
Dotychczasowe rezultaty przeprowadzonych rewitalizacji:
 1. Kamienica Starościńska - ul. Grodzka 8 (siedziba Rewitalizacji)
 2. Kamienica - ul. Mała 1/3, ul. Grodzka 2/4, ul. Wałowa 16/18 - połączone ze sobą kamienice w  całości przez nas zrewitalizowane, obecnie wspólnota mieszkaniowa
 3. Kamienica z lokalami usługowymi- ul. Rwańska 16/ Wałowa 4
 4. Kamienica - ul. Rwańska 17/ Szewska 20
 5. Kamienica z lokalami usługowymi - ul. Wałowa 8
 6. Kamienica Artystyczna - ul. Rwańska 7
 7. Kamienica - ul. Wałowa 22
 8. Kamienica - ul. Szewska 10 (siedziba MZDiK)
 9. Kamienica - ul. Rwańska 10 (foto Sława)
 10. Siedziba Biblioteki Miejskiej ul. Kusocińskiego 13
 11. Kamienica ul. Rynek 12 i Wałowa 22
 12. Kamienica ul. Wałowa 21 ( zabudowa pierzejowa z nowymi kamienicami Wałowa19 i Bóżniczna 4,6)

Kamienica Starościńska - ul. Grodzka 8 (siedziba Rewitalizacji)

GRODZKA 8 - Spółka "Rewitalizacja" w maju 2012 roku zakończyła remont kamienicy i zagospodarowanie terenu. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet V, Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.

Kamienica - ul. Mała 1/3, ul. Grodzka 2/4, ul. Wałowa 16/18 - połączone ze sobą kamienice w  całości przez nas zrewitalizowane, obecnie wspólnota mieszkaniowa

GRODZKA 2 i 4, MAŁA 1 i 3, WAŁOWA 16/18 - jako pierwszy, bo w 2005 roku oddano budynek przy ul. Grodzkiej 2, był to tzw. „motor napędowy” do kolejnych przedsięwzięć. W parterze znajduje się siedziba prężnie działającej dziś agencji reklamowej oraz redakcji, na wyższych kondygnacjach znajdują się lokale mieszkalne. Idąc dalej w 2006 roku spółka przystąpiła do rozbudowy danego kompleksu i poszerzyła owy teren o kolejne 4 obiekty ( o tej samej funkcji), przyczyniając się tym do zamknięcia kompleksu kwartału. Dana zabudowa przez swe gabaryty idealnie wpisała się w istniejącą tkankę miasta przy czym uzupełnia dotychczas nieuporządkowany pusty teren. Obiekt zyskał aprobatę mieszkańców oraz dostał nominacje do tytułu „Modernizacja roku 2007”.

Kamienica z lokalami usługowymi - ul. Rwańska 16 / Wałowa 4 

RWAŃSKA 16 i WAŁOWA 4 - Spółka "Rewitalizacja" w grudniu 2014 roku zakończyła rewitalizację kamienic i zagospodarowanie dziedzińca.
Nazwa projektu: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem”

Wartość całkowita projektu: 3.945.285,87 PLN

Wartość pożyczki: 2.281.405,93 PLN

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Inicjatywy JESSICA, Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast.

Kamienica - ul. Rwańska 17/ Szewska 20

RWAŃSKA 17 - remont elewacji, wymiana stolarki, odświeżenie koloru, renowacja detali architektonicznych: ościeżnic, gzymsów budynku mieszczącego się przy ul. Rwańskiej.

Kamienica z lokalami usługowymi - ul. Wałowa 8

WAŁOWA 8 - we wrześniu 2009 roku została oddana do użytku kamienica usługo – mieszkalna należąca do pierzei ul. Wałowej. Część mieszkalna obejmuje pierwsze i drugie piętro oraz poddasze budynku. Projektowany układ mieszkań pozwala na dowolne kształtowanie relacji: salon - kuchnia (zamknięta-otwarta). Przewidziano mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe o powierzchni od 29,72 do 77,74 m². Budynek obsługiwany jest przez dwie klatki schodowe, które umożliwiają także wejście do garażu podziemnego. Parter budynku na całej powierzchni jest przeznaczony na funkcję usługową. W piwnicy budynku przewidziano garaż dla samochodów mieszkańców, oraz samochodów dla lokali usługowych. Budynek został zaprojektowany tak, aby w formie wyglądał jak dwie osobne przylegające do siebie kamieniczki. Szerokość fasady pokazywałaby dawny podział własności działek. Elewacje budynku swym detalem nawiązują do XIX-wiecznych kamienic. Projektowane wnętrze podwórka daje, poprzez zastosowanie małej architektury, szansę na stworzenie klimatu staromiejskiej zabudowy „wnętrza.

Kamienica Artystyczna - ul. Rwańska 7

RWAŃSKA 7 - „Kamienica Arystyczna” – w połowie 2008 roku spółka przy wsparciu finansowym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) przeprowadziła remont generalny obiektu pochodzącego z pierwszej połowy XIX wieku.

Budynek wybudowany był z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, podpiwniczony, 2 kondygnacyjny, z częściowo użytkowym poddaszem, w zwartej zabudowie pierzei ul. Rwańskiej. Remont Kamienicy objął swym zasięgiem podwyższenie wysokości  piwnic która dziś stała się ciekawym wnętrzem  realizacji pomysłów  dzisiejszych najemców. Wszystkie prace budowlane jak przystało na obiekt znajdujący się w ścisłej strefie konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków pod numerem 410/A/89, został doceniony przez firmę wykonawczą która  odrestaurowała obiekt zgodnie z zachowaniem „sztuki murarskiej”. W części piwnicznej oraz na parterze znalazły  się 3 lokale gastronomiczne, piętro zajmują biura usługowe, zaś poddasze przeznaczone zostało na miejsca pracy twórczej lokalnych artystów plastyków i literata.

Kamienica - ul. Wałowa 22

WAŁOWA 22 - remont elewacji frontowej kamienicy mieszkalno- usługowej należącej do pierzei ul.Wałowej.

Kamienica - ul. Szewska 10 (siedziba MZDiK)

SZEWSKA 10 –  w grudniu 2010 roku zakończyła się odbudowa kamienicy pochodzącej z ok. połowy XIXw., należacej do pierzei ul. Szewskiej, która także jest uzupełnieniem zabudowy Rwańska 7 „Kamienica Artystyczna”. Jest to obiekt 2-kondygnacyjny, z użytecznym poddaszem o funkcji usługowo-handlowej. Kamienica została nazwana Teatralną w związku z działalnością kulturotwórczą, która jest tam planowana. Uważamy, iż będzie to odpowiednie miejsce do spełnienia powyższej funkcji i mamy nadzieję, że przyczynimy się tym zabiegiem do ożywienia tej części miasta.

Kamienica - ul. Rwańska 10 (foto Sława)

RWAŃSKA 10 - budynek 2 kondygnacyjny o funkcji mieszkalno – usługowej mieszczący się w pierzei ulicy Rwańskiej. Było to jedno z ważnych momentów dla spółki gdyż powyższy obiekt został odbudowany w pełni jako pierwszy w historii firmy. Stworzono nowe lokale mieszkaniowe znajdujące się na  piętrze i poddaszu, oraz lokale usługowe w parterze przyczyniając się tym do podniesienia infrastruktury oraz standardu danego obszaru.

Siedziba Biblioteki Miejskiej ul. Kusocińskiego 13

KUSOCIŃSKIEGO 13 - Spółka „Rewitalizacja” w kwietniu 2012 roku zakończyła remont budynku przy ul. Kusocińskiego 13, w którym mieszczą się filie biblioteki publicznej. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WM 2007-2013. dla rozwoju Mazowsza.

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej przy ulicy Kusocińskiego 13 w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Nazwa beneficjenta: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

Wartość projektu: 1.303.154,13 PLN
Wartość dofinansowania: 697.867,99 PLN

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Kamienica - ul. Rynek 12 i Wałowa 22

Kamienice ul. Rynek 12 i Wałowa 22- w sierpniu 2021 roku Spółka „Rewitalizacja” zakończyła przebudowę kamienic. Polegała ona na przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych w dwu budynkach położonych na obszarze objętym ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków. Zostały wyremontowane części wspólne w dwu budynkach pełniących funkcje mieszkalne. Ponadto w jednym z nich zostanie utworzone miejsce, w którym będzie udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym. W ramach przedsięwzięcia została przeprowadzona termomodernizacja wraz ze zmianą źródła energii na oszczędne i ekologiczne. 

Nazwa projektu: „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz  z otoczeniem”
Nazwa beneficjenta: „Rewitalizacja” Sp. z o.o. , ul. Grodzka 8 , 26-600 Radom
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał na jego realizację dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 5 666 663,99 PLN
Wkład UE: 2 833 883.64 PLN

KAMIENICA - ul.WAŁOWA 21, ul.WAŁOWA19, ul.BÓŻNICZNA 4,6

Kolejne zakończone przedsięwzięcie Spółki to "Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 21, 19 i ul. Bóżnicznej 4,6". W ramach skończonego projektu powstała zabudowa czterech segmentów w zabudowie pierzejowej, co dało 33 nowe mieszkania i 7 lokali usługowych. Segment przy ul. Wałowej 21 to remont i przebudowa starej kamienicy, segmenty przy ul. Wałowej 19, Bóżnicznej 4,6 to nowo wybudowane kamienice.

Inwestycja trwała dwa lata i została zakończona w październiku 2022r. Jest to jak do tej pory największa przeprowadzona rewitalizacja przez Spółkę.