Badania wykopaliskowe

Badania wykopaliskowe prowadzone są przede wszystkim na terenie inwestycji, gdzie już wcześniej zidentyfikowano stanowisko archeologiczne. W zależności od zaleceń Konserwatora Zabytków (zawartych w decyzji) prace te mogą przybrać formę badań wykopaliskowych sondażowych lub ratowniczych.

Jeśli w trakcie powyższych badań wykopaliskowych okaże się, że odsłonięte warstwy kulturowe, obiekty archeologiczne czy pozyskany materiał zabytkowy posiada dużą wartość naukowo – badawczą, Konserwator Zabytków może zalecić przeprowadzenie systematycznych, szeroko płaszczyznowych badań wykopaliskowych.

Każdy etap prac archeologicznych jest dokumentowany poprzez wykonanie zdjęć, planów, rysunki odsłoniętych obiektów. Materiał zabytkowy jest myty, segregowany i wstępnie opisywany.

Po zakończeniu badań i uzyskaniu akceptacji Konserwatora Zabytków, spisuje się protokół odbioru i teren zostaje przekazany inwestorowi.