Od czego zależy koszt nadzoru / badań archeologicznych

W pierwszej kolejności (jeśli mamy już pozwolenie na budowę, zalecenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i wybranego archeologa) należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na nadzór archeologiczny/ badania wykopaliskowe.

Pamiętać trzeba o wszystkich wymaganych do wniosku załącznikach(w tym m.in. mapki, plany, program badań archeologicznych, pisemna zgoda muzeum na przyjęcie ewentualnego materiału zabytkowego).

Pomagamy we wszelkich formalnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia/decyzji na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego lub prac wykopaliskowych.

Ostateczny koszt nadzoru lub badań archeologicznych zależy głównie od:

  • zakresu prac wyznaczonych przez Konserwatora Zabytków;

  • obszaru objętego nadzorem archeologicznym / badaniami wykopaliskowymi;

  • czasu przeznaczonego na wykonanie prac ziemnych;

  • rodzaju stanowiska archeologicznego w tym odsłoniętych obiektów archeologicznych, nawarstwień kulturowych oraz pozyskanego materiału zabytkowego;

  • ceny ewentualnych analiz specjalistycznych, ekspertyz i opracowań naukowych.

Koszty nadzorów archeologicznych i badań wykopaliskowych
ustalamy indywidualnie.

Nadzory archeologiczne prowadzone w trakcie długotrwałych inwestycji liniowych rozliczamy stawką miesięczną.

Jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe.

Przed planowanym nadzorem archeologicznym lub badaniami wykopaliskowymi wykonujemy kwerendy w archiwach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Archiwum Państwowym, placówkach muzealnych i bibliotekach. W ten sposób wstępnie rozpoznajemy badany teren, dzięki czemu wiemy, czego możemy się spodziewać w trakcie prac ziemnych.