Kamienica ul. Rynek 12 / ul. Wałowa 22

Projekt: „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem”

Celem głównym przedsięwzięcia „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem” jest rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.

Przedsięwzięcie zrealizowane na terenie miasta Radomia w strefie ochrony konserwatorskiej objętej Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023. Projekt, ze względu na swój charakter, jest projektem rewitalizacyjnym prowadzonym w obiektach wpisanych indywidualnie na listę zabytków oraz położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską w całości.

Przedsięwzięcie polegało na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej) modernizowanych budynków zabytkowych.

Projekt zakładał wykorzystanie wyników konkursu architektonicznego, którego celem było wyłonienie, a następnie realizacja, projektu zagospodarowania dziedzińca wewnątrz remontowanych kamienic z uwidocznieniem dziedzictwa archeologicznego. Projekt zakładał zwiększenia efektywności energetycznej termomodernizowanych budynków o co najmniej 35,13% (Audyt energetyczny).

Celem dodatkowym, drugim przedsięwzięcia, było stworzenie warunków do realizacji zadań własnych Fundacji Dogonić Nadzieję , polegających na realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie: działalności w zakresie ochrony życia i zdrowia, aktywnego wspomagania procesu integracji oraz rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych społecznie, niwelowania wszelkich barier ograniczających ich udział w życiu społecznym i gospodarczym, działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, aktywizacji społecznej i zawodowej osób i środowisk defaworyzowanych, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracji europejskiej w formie rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami międzynarodowymi, wymiany doświadczeń, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu.

Cel Projektu wskazuje na zgodność z celami strategicznymi obszaru i wytycznymi dotyczącymi projektów kulturowych, w szczególności z głównym celem RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, jakim jest „inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Równocześnie cel główny wnioskowanej inwestycji wpisuje się w trzeci cel strategiczny RPO WM, jakim jest „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”. Projekt wprost wpisuje się w 2 cele szczegółowe: Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (miasto zwarte i zrównoważone); Odbudowa​ zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich (miasto spójne).

Projekt realizuje również cel główny Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 jakim jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym.

Projekt wpisuje się wprost w więcej niż jeden kierunek działania Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i przyczyni się do poprawy jakości tkanki miejskiej, a tym samym do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM, jakim w działaniu 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych jest „Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych”.

Projekt jest projektem rewitalizacyjnym i znajduje się na liście projektów podstawowych w programie rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia (nr 1 w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego, Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023, przedsięwzięcie nr 10, s. 89n).

Realizacja Projektu będzie generowała następujące, bezpośrednie efekty społeczno-gospodarcze: nastąpi zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez udostępnienie pomieszczeń w wyremontowanym budynku fundacji ” Dogonić Nadzieję ” na utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego dającego możliwość diagnozy i specjalistycznej rehabilitacji, umożliwiających sukcesywne usprawnianie dzieci niepełnosprawnych, poprzez utworzenie ośrodka opisanego powyżej będzie miało miejsce stworzenie warunków na odejście od form opieki instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej, nastąpi udostępnienie przestrzeni do działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym.

Działania zamierzone w Projekcie przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu, będą sprzyjać podnoszeniu regionalnego potencjału turystycznego, co z kolei przełoży się na pobudzenie wzrostu gospodarczego Mazowsza. Projekt przyczyni się również do osiągnięcia zamierzonych w działaniu 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych wskaźników: Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich. Wpisuje się również wprost w inne wojewódzkie dokumenty sektorowe, w tym w Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Strategię Rozwoju Turystyki, Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej oraz Program Opieki nad Zabytkami.

Nazwa projekt „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem”
Nazwa beneficjenta: „Rewitalizacja” Sp. z o.o. , ul. Grodzka 8 , 26-600 Radom
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał na jego realizację dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w wysokości 75% wydatków kwalifikowalnych Projektu :

  • Nr projektu: RPMA.06.02.00-14-8247/17-00
  • Wartość ogółem: 5 669 995,07 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 3 777 592,83 PLN
  • Wkład UE: 2 833 194,64 PLN

 Inwestycja zakończona w III kwartale 2021 roku.