Kamienica Starościńska - ul. Grodzka 8

„Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”
 
W wyniku porozumienia o partnerstwie zawartego pomiędzy trzema instytucjami:
1. „Rewitalizacja” Sp. z o.o. w Radomiu – lider projektu
2. Gmina Miasta Radomia – partner
3. Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Hufiec Radom – partner,

w odpowiedzi na ogłoszenie MJWPU o konkursie RPOWM/5.2/1/2009 w dniu 04 czerwca 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tytułowego projektu.

W dniu 26 lutego 2010 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu pt. „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”.

Na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach działania 5.2 Rewitalizacja miast wpłynęło 114 wniosków, z których do dofinansowania zakwalifikowano 19.

Wniosek „Rewitalizacja” Sp. z o.o. znalazł się na 12 pozycji i otrzymał 86,52% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia i przyznano mu 85% dofinansowania, tj. 2.112.374,28 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 2.985.996,93 PLN. Należy zaznaczyć, że został on najlepiej oceniony spośród 5 wniosków z naszego regionu, które otrzymały dofinansowanie.

Zgodnie z wnioskiem planuje się przeznaczenie całej Kamienicy Starościńskiej na cele społeczne, tj. na siedzibę stacji archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz miejsce spotkań i pracy harcerzy – Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej - zrzeszonych w Hufcu Radom.

Na poziomie piwnic i parteru przygotowana zostanie ekspozycja obrazująca wykopaliska archeologiczne, historię przedmiotowego budynku i zamku radomskiego (sala historii zamku) oraz pomieszczenia Hufca ZHR. Na piętrze i na poddaszu użytkowym zlokalizowane zostaną pomieszczenia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przeznaczone na prace archeologiczne prowadzone przez Instytut.

W najbliższym otoczeniu Kamienicy utworzony zostanie ogólnodostępny parking oraz dwa skwery: od ulicy Małej z wyeksponowanymi reliktami murów obronnych z XIV wieku oraz od ulicy Grodzkiej z makietą założenia architektoniczno-urbanistycznego Zamku Radomskiego.

Głównym celem projektu jest uratowanie przed postępującym niszczeniem zabytkowego budynku, trwale wpisanego w krajobraz kulturowy Radomia oraz jego zagospodarowanie, które uchroni go przed dewastacją.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na realizację i nadzór inwestycji, a jej zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2012 roku.

dla rozwoju Mazowsza
 
Nazwa projektu: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”
 
Nazwa beneficjenta: „Rewitalizacja” Sp. z o.o. , ul. Mała 3, 26-600 Radom
 
Wartość projektu: 2.493.231,58 PLN
 
Wartość dofinansowania: 1.696.822,89 PLN
Wydatki kwalifikowane: 1.996.262,23 PLN
 
 „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie : www.mazovia.eu
Inwestycja zakończona w III kwartale 2012 roku.