Jessica - ul. Rwańska 16 / ul. Wałowa 4

„Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem” - realizacja projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet V Wyznaczanie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.

W dniu 26 września 2013 roku w Sali Kolegium Prezydenckiego Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyła się uroczystość podpisania umowy pożyczki w ramach inicjatywy Jessica do wysokości 3.771.921,28 zł. Uroczystość otworzył wicemarszałek Leszek Ruszczyk. Na uroczystości obecny był również prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Umowę pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w imieniu BGK podpisali Marek Szczepański - Dyrektor Zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK, Anna Gajewska - Dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK oraz Prezes Zarządu "Rewitalizacja" Sp z o.o. - Mariusz Mróz.

Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w ramach Inicjatywy Jessica, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 stało się dążenie do wzmocnienia potencjału rozwojowego danego obszaru oraz dążenie do przeciwdziałania marginalizacji obszarów miast województwa mazowieckiego, na których nasiliły się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji zabudowa miejska i przestrzeń publiczna. „Rewitalizacja” Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw wymogom zintegrowanego rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz zapobiegania destrukcji tkanki urbanistyczno-architektonicznej miasta Radom, poprzez wdrożenie niniejszego projektu aktywnie włącza się w realizację celów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2012 (RPOWM). Projektem mającym realizować powyższe założenia jest: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem".

Kamienica położona przy ul. Rwańskiej 16 znajduje się na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, będącego historyczną dzielnicą, powstałą ok. 1350r. Układ urbanistyczno-architektoniczny Miasta Kazimierzowskiego do tej pory zachował swoją unikatową wartość i jako jeden z nielicznych układów średniowiecznych został wpisany do rejestru zabytków. Przedmiotowa kamienica powstała w końcu XVIII w., a w jej sieni znajduje się oryginalny fragment fortyfikacji miejskich z czasów lokacji Radomia na prawach miejskich w 1364r. przez Kazimierza Wielkiego, które będą poddane renowacji, a następnie eksponowane. Ze względu na atrakcyjność turystyczną terenu oraz wartość historyczną w obiekcie przewiduje się utworzenie siedziby Centrum Informacji Turystycznej (CIT). W CIT poza udzielaniem informacji z zakresu baz noclegowych, gastronomicznych, ciekawych bądź zabytkowych miejsc, imprez organizowanych na terenie miasta, planowane jest prowadzenie sprzedaży wszelkiego rodzaju pamiątek z logo miasta, gadżetów, map turystycznych i drogowych, planów miast, atlasów, przewodników dotyczących regionu, jak i innych polskich miast i regionów turystycznych. Udostępnione będą również nieodpłatnie foldery turystyczne dotyczące Radomia i okolic. Zadania szczegółowe obejmują informację turystyczną dotyczącą historii: Miasta Kazimierzowskiego zlokalizowanego w obrębie ulic Reja, Placu Kazimierza, Wałowej, Limanowskiego i Mireckiego, Starego Miasta wraz z kościołem Św. Wacława i Grodziskiem "Piotrówka", które znajdują się  w obszarze unikatowego założenia architektoniczno-urbanistycznego w strefie ochrony konserwatorskiej. Wyeksponowany zostanie mur miejski, powstanie 6 lokali usługowych (pomieszczenia biurowe).

W celu uzyskania zamierzonych efektów Inwestor planuje również zagospodarować kompleksowo całą działkę nr 100 wraz z nową zabudową przy ul. Wałowej 4. Kamienica przy ul. Wałowej 4 wraz z oficyną została wyłączona z użytkowania Decyzją nr 26/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu z dnia 16 czerwca 2005r. Ze względu na stan techniczny istniejący obiekt został poddany rozbiórce, a w jego miejsce powstanie nowa kamienica usługowa w zabudowie pierzejowej. W nowej kamienicy przy ul. Wałowej w lokalu dwupoziomowym świadczone będą usługi gastronomiczne oraz wyodrębnionych zostanie 6 lokali usługowych. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego, podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta, ożywienia zdegradowanego obszaru, poprawy warunków życia mieszkańców, odtworzenia tkanki miejskiej, poprawy wyglądu estetycznego głównych ulic Miasta Kazimierzowskiego oraz nada obiektom charakter miejsca prestiżowego.

To jest duży zakres prac, łącznie z wymianą więźby dachowej, stropów, ścian. Kamienice będą tworzyć jedną całość. Znajdzie się tam 12 pomieszczeń biurowo-usługowych, w tym jedno na Centrum Informacji Turystycznej. W patio tej całej inwestycji będzie wskazany przebieg murów i zarys baszty, którą udało nam się odnaleźć podczas prac archeologicznych – mówił Mariusz Mróz – Prezes „Rewitalizacja” Sp. z o.o.

Inwestycja zrealizowana. Oddano do użytku w IV kwartale 2014 roku.