Badania archeologiczne na działce nr 51
ul. Rynek 7 w Radomiu
02-18.10.2006 r

 

Zgodnie z decyzją konserwatorską nr 751/06 wydaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie delegatura w Radomiu, pismo WKZ R/ZA/WB. Radom./4119-19/2022/06, w dniach 02-18.10.2006 trwały prace wykopaliskowe na działce nr 51 ul. Rynek 7. Działka położona jest po zachodniej stronie czworokątnego rynku miejskiego. Działka znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej w obrębie chronionego układu urbanistyczno-architektonicznego miasta Radomia, wpisanego do rejestru zabytków WKZ Radom nr 410/A/89 z dnia 14.09.1989 r.

Założony został wykop nr I, w oparciu o oś wyznaczoną geodezyjnie, o wymiarach 3x6m w południowej części działki. W tym roku wyeksplorowano tylko ten jeden wykop. Kontynuacja prac miała miejsce w roku 2007.

Podczas prac archeologicznych w wykopie odsłoniętych zostało kilka poziomów bruku, poziom konstrukcji i podłogi drewnianej (XIV w.?). Pierwsze warstwy składały się z pozostałości prac rozbiórkowych i zasypiskowych w postaci gruzu ceglanego przemieszanego z ziemią i zaprawą wapienną. Odsłonięto pozostałości ceglanych fundamentów istniejących tu wcześniej budynków. Kolejne warstwy zasypiskowe związane są z poziomami bruków i odsłoniętą konstrukcją drewnianą.

Podczas prac pozyskanych zostało 1556 fr. ruchomego materiału zabytkowego

Materiał w górnych warstwach jest mocno przemieszany. W sumie wydobyto 1065 fr. ceramiki naczyniowej, 44 fr. szkła okiennego i naczyniowego, 63 fr. kafli, 54 fr. metali – głównie gwoździ, 327 fr. kości zwierzęcych i 3 fr. polepy.

Klasyfikacja ceramiki naczyniowej opracowana została na podstawie podziału grup technologicznych wg kryteriów opracowanych przez L. Kajzera na podstawie materiałów z zamku w Raciążku. Zdecydowanie przeważa tutaj materiał wczesnośredniowieczny i średniowieczny (grupy A i BC) – razem 884 fr. Ułamków  nowożytnych wydzielono 181 fr. Są to fragmenty naczyń wykonanych z gliny kaolinitowej, żelazistej, jak również w kolejnym etapie produkcji jedno- lub dwustronnie pokryte różnokolorowym szkliwem. Podobnie, jak na innych stanowiskach tego typu, również tutaj dominują ułamki garnków z wylewami z wrębem na pokrywkę lub bez, a także fragmenty dzbanów oraz szerokootworowych mis.


Przy tworzeniu strony korzystaliśmy z:

L. Kajzer, Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z " wieży Karnkowskiego" z zamku w Raciążku; "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XXXIV, 1986, nr 2, s. 199 -225.

G. Barczyk, J. Marciniak – Wyniki wstępnych badań archeologicznych na działce nr 51 ul. Rynek 7 w Radomiu, 02 – 18. 10. 2006; Radom 2007; (archiwum WKZ Radom).


Kontakt:
mgr Grzegorz Barczyk
mgr Joanna Marciniak

 

Prawa autorskie do zawartości strony oraz wszelkie zamieszczone tu informacje, należą do autorów strony, o ile nie zostały oznaczone inaczej. Kopiowanie i publikowanie w celach prywatnych i komercyjnych, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą, części lub całości strony bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione.